Bookmark and Share
พระไตรปิฎก ฉบับ มจร.  เล่มที่ 1 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค 1  
แจก DVD MP3 เสียงอ่านพระไตรปิฎก มจร. ครบทุกเล่ม คลิกที่นี่
ที่
หน้า
รายการ
ฟังออนไลน์
1
001-015
เวรัญชกัณฑ์
2
016-022
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ตอนที่ 1
3
022-033
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ตอนที่ 2
4
034-053
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ตอนที่ 3
5
053-069
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ตอนที่ 4
6
069-073
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ตอนที่ 5
7
074-083
ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ตอนที่ 1
8
083-091
ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ตอนที่ 2
9
091-100
ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ตอนที่ 3
10
100-115
ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ตอนที่ 4
11
115-133
ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ตอนที่ 5
12
134-151
ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 ตอนที่ 1
13
152-156
ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 ตอนที่ 2
14
156-176
ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 ตอนที่ 3
15
177-190
ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ตอนที่ 1
16
190-203
ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ตอนที่ 2
17
203-210
ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ตอนที่ 3
18
211-224
ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ตอนที่ 4
19
224-248
ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ตอนที่ 5
20
249-267
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 1
21
268-285
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 2
22
286-304
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 3
23
305-327
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 4
24
328-347
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 5
25
347-365
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 6
26
366-377
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 7
27
378-401
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 8
28
402-429
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 9
29
430-440
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 10
30
441-448
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 11
31
449-453
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 12
32
454-467
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 13
33
467-472
สังฆาทิเสสกัณฑ์ ตอนที่ 14
34
473-484
อนิยตกัณฑ์
 
* พระวินัยปิฎก เล่ม 1  เสียงอ่าน โดย พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช *
พระไตรปิฎก ดอท คอม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์
www.pratripitaka.com